• Đoạn code bỏ Feature_item trong Slug Portfolio


    Ghi chú: để ý dòng số 2 có featured_item là url muốn xoá, bạn để ý thử Portfolio của bạn đang sử dụng và thay cho đung nhé, còn mặc định flatsome là như trên