Code jquery slider images đẹp

08/10/2019 | admin | 493

Jquery slider images đẹp

Code jquery slider images đẹp

Trong các website hiện đại slider là 1 phần không thể thiếu, nó giúp trang web của chúng ta chuyên nghiệp hơn, bắt mắt hơn, truyền tải nội dung tới người đọc 1 cách rõ ràng, sinh động hơn…

Không dài dòng nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Code jquery slider images luôn cho nóng nhé

   1. Code Html Jquery slider images đẹp đẹp.
    <div class="slideshow-container">
      <h2>Congdongblog.com hướng dẫn tạo slideShow đơn giản</h2>
     <div class="mySlides fade">
      <img src="https://congdongshop.com/wp-content/uploads/2019/08/mo-hinh-thuyen.jpg" style="width:100%">
      <div class="text">Nội dung caption của slide đầu tiên!</div>
     </div>
     <div class="mySlides fade">
      <img src="https://congdongshop.com/wp-content/uploads/2019/08/dong-ho.jpg" style="width:100%">
      <div class="text">Nội dung caption của slide thứ 2!</div>
     </div>
     <div class="mySlides fade">
      <img src="https://congdongshop.com/wp-content/uploads/2019/08/banner-truyện-trọn-bộ.gif" style="width:100%">
     <div class="text">Nội dung caption của slide thứ 3!</div>
     </div>
    </div>
    <br>
    <div style="text-align:center">
     <span class="dot" onclick="currentSlide(0)"></span> 
     <span class="dot" onclick="currentSlide(1)"></span> 
     <span class="dot" onclick="currentSlide(2)"></span> 
    </div>

     

   2.  jquery slider images đẹp

    <script>
          //khai báo biến slideIndex đại diện cho slide hiện tại
          var slideIndex;
          // KHai bào hàm hiển thị slide
          function showSlides() {
          var i;
          var slides = document.getElementsByClassName("mySlides");
          var dots = document.getElementsByClassName("dot");
          for (i = 0; i < slides.length; i++) {
          slides[i].style.display = "none";  
          }
          for (i = 0; i < dots.length; i++) {
          dots[i].className = dots[i].className.replace(" active", "");
          }
          slides[slideIndex].style.display = "block";  
          dots[slideIndex].className += " active";
              //chuyển đến slide tiếp theo
              slideIndex++;
              //nếu đang ở slide cuối cùng thì chuyển về slide đầu
              if (slideIndex > slides.length - 1) {
              slideIndex = 0
              }    
              //tự động chuyển đổi slide sau 5s
              setTimeout(showSlides, 3000);
          }
          //mặc định hiển thị slide đầu tiên 
          showSlides(slideIndex = 0);
          function currentSlide(n) {
          showSlides(slideIndex = n);
          }
      </script>

     

   3. CSS Code jquery slider images
  /* Slideshow container */
  .slideshow-container {
  	max-width: 500px;
  	position: relative;
  	margin: auto;
  }
  /* Ẩn các slider */
  .mySlides {
  	display: none;
  }
  /* Định dạng nội dung Caption */
  .text {
  	color: #f2f2f2;
  	font-size: 15px;
  	padding: 8px 12px;
  	position: absolute;
  	bottom: 8px;
  	width: 100%;
  	text-align: center;
  }
  
  /* định dạng các chấm chuyển đổi các slide */
  .dot {
  	cursor:pointer;
  	height: 13px;
  	width: 13px;
  	margin: 0 2px;
  	background-color: #bbb;
  	border-radius: 50%;
  	display: inline-block;
  	transition: background-color 0.6s ease;
  }
  /* khi được hover, active đổi màu nền */
  .active, .dot:hover {
  	background-color: #717171;
  }
  
  /* Thêm hiệu ứng khi chuyển đổi các slide */
  .fade {
  	-webkit-animation-name: fade;
  	-webkit-animation-duration: 3s;
  	animation-name: fade;
  	animation-duration: 3s;
  }
  
  @-webkit-keyframes fade {
  	from {opacity: .4} 
  	to {opacity: 1}
  }
  
  @keyframes fade {
  	from {opacity: .4} 
  	to {opacity: 1}
  }

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *